ಮುಂಡೆ ಸುಮಾ – ಮಗನ ಹಲ್ಕ ಕೆಯ್ದಟ

Disclaimer: Ee kathe swalpa next level alli ede taayi kamukaru thumba halka kathe eshta padavru maatra edanna odi. Haage.. Edu yav vaykthi baggenu helila. Hagaenadru link adalli adu pure co incidence. Kathe yannu majavagi odi manasige tegedukollabedi.

Nan ammana hesru Suma Fig 38 36 42, Howdu mole raani nam amma ehst janad kai biduskond dappa madkondlo.. Pogardast maalu nodoke same nam sumakkan tharane edale. Yar goth alva.. Adhe thara enu aa sule sumane andkoli. Avlu mathu avl magan nadve bedroom alli nedyo kathe kelge ede.

Suma: Kamuka magane en madtidya Maga: Ahhhh helu tull sule amma Suma: Nin kaama torso E munde henninmele Maga: Ahhhhh Maga: ee Hennu nan kaama thirustala Suma: Ahh ella teerastini ba Maga: Ninge ehstide amma kaama maiyalli mansalli Suma: Ukkta ide kaama adake yavan sontake kai bitru biduskotini yalru munde sonta hisru suka tagotini Suma: Dagar ago astu ede, aagle agidinalla modlinda evaga yalrigu nan ruhi gothagta ede Maga: Ahhhh chinna nin kaamana nange datisu Maga: Nangu ashte kane suma nin het taayi aadru bidalla asht kaama ede nange Suma: Ahh ba daatustini denguskondu Maga: Gym boy agidini evaga Call boy ago ashtu kama ede ammaa Suma: Ahh houdaa Suma: Nan nim amma kano, nim appa hogli bega antane kaytida ee sulen keyake Maga Ahhh beda kane amma aa sule agbeda dod sule aagu. Nin yemme dehake yalla thunne nigrusbeku nin pics nodi. Suma: Hu chinna Suma: Nangu adhe beku aste adake seree li blouse na tight aagi hakotini bra nu hakalla olage mole skaath dappa kanli nodor yalla tunne nigrusi jolsurusli antha Suma: Nanu mai na onchuru thorusde full jacket hakond muchkondru nan udiro mole thikake crave madtare nodoru nekbeku amtha Maga: Ammmaaa suleeee Suma: Beku andre amma annu ella suma annu ella halak lowdi, urusle, serg hasolu, keepu, dadi thika yemme, beavrsi en bekadru karyo Sule magne Maga: Hu kane nan dadi thullin amma, ninu dod bosudi Suma: Nin tunne nan tullindane bandiddu Maga: Nan sule maga aadre nin dod sule kane amma Maga: Hu amma yanta kamukan hutsidya nin dadi thulinda Suma: Nim ammange suka kodu kata kodu Maga: Katana sule ninna o mado ashtu kaama ede nange Suma: Ahh mado matte yak wait madtidya, yavamu helor kelor elvella nan thulna Maga: Thul thumba suka tagond maklu hutso sule ninu Maga: Ahh nin oblu taayina thuuuu hesrige maatra nin taayi nin deha nodtidre sann maklinda mudkurgu tunne nigrutalle Suma: Nigarbeku antane hing belsirodu

Suma: Ahhhaa nim appang huttila ninu, nin huttidu 7th cross ali iro biksukange Maga: En amma heltidya aa bhiksukange nan hutdna heng amma Suma: Ayyo nim appa ural irlila avnu bikshe kelak bandida nanu iru tartini anta olaag hode baroastralli mane bagl hatra bandbitta gate inda.

avan panche olag tunne edditu nangu kaama jaasti agi olag karkond bandu o madaskondide Suma: Nin frnds na kelu hegide nan ruchi anta heltare gym tunnegalu Maga: Ahhhh nan frnds na kelbeka yav tasteu Suma: Ahh avrellara taste madidare nan dapp bili thikana Maga: Hutsule ninu nin deha nodudre nange tadyake agalla ninna o madbidbeku ansute Suma: Ahh houda tadiyakaglva kuthko torastinin nan body na hagadre Suma: Tadko kuthkondu Maga: Beda kane beavrsi ninna batte mele nodidrene nange tadyak agalla antha deha nindu Suma: Ahh houda ba matte hinde seere etti tika nekku Suma: Aa bikshuka weekly bandu bandu avan tunne bayall idonu Maga: Yappaa le urusule ammma asht chula ninge adu bhikshikun gabb tunne li maduskondi edyalle… Yapppa. Nine karda avnna madu ba nanna natha Suma: Nim appa bere urig hogida, racege hogtida baruvagella obbalna karko bartida nan tul nekli anta. amel ibrannu keytidda Maga: Eeglu bartana amma nan nijvada bhiksuka appaSuma: Ahh barodakke taane ille 7th cross alli irod avnu Suma: Gabb tunnene olle sukha kodatte kano Maga: Yake nin sule thul alli edta erlilva avnu Suma: Idtidda but nange hengasru kuda yalla dod suler nin hodkotiyalla avr jothe yalla lesbo madidini kama tadyak agde. Maryade kottu band sumne nan mele malkonoru. Suma: Haan nane karde baa bikshe enu utane madu anta directag bandu tullig kai hali uta kode anda Maga: Nandu gabb tunnene kane amma ond wara adru snana madalla tunne tholyalla nanu Suma: Nin snana madbardu anta taane maneli neeru tarsalla Maga: Ahhh nan mai musbeka nna kamad vasne na kachada sule amma ninu Suma: adke nin thumba ehsta ba nin het taayi seree etti nan bili handi thikak bay haku Maga: Ene het magange seree erti thika nekku antiya chul munde amma Suma: Ahhh nine taste madillannin hutsid tayi tika na andre inyar madtare ba bai haku Suma: nane karde avna baro antha bandu nan thul mele kai ettu oota kodu hotte thumba anda Maga: Abhaaaa seree mele nin thullig kai hakudna en ande ninu Suma: Huu kano nan tullige olle suka aga Suma: Nanu ahhh yav uta ande Suma: Nin tullu tikad uta kane anta hinde tiragasi nayi tara bend madi tikak bayi hakbitta Maga: Dod beavrsi ninu nan mai yalla smell bartide kane Suma: Smell.
madi madi dengaskobeku nanu Magaa: Ahhhh ammaaa beavrsi nin antha sule thulig hutidke nan dhanyosmi.. het maga anno feeling elva ninge

Suma: Feeling irodakke tull kodtiradu Maga: Ahhhh shatanu feeling ella ninge het maganu obne bhimsuka u obne nin thullige.. asht love ha nan mele Suma: Evaga nandella nindu thindu anbhosu nanna Maga: Abhaaa sukad sule nan taayi thuu nin jenmake Suma: Nin hendti bandmele experience bekalva. avalge periods adaga nan irtini bandu nan dengu Maga: Ahh ehst sala malgidye beavrsi ninu appan boss jothe nav rich agoke Suma: Ahhh bayyi nim amma nange ahh Maga: Baytidinalle beavris hut beavrsi nam hutisro dod bevarsi sule ninu Maga: Abhaa aa bhisuka yav uta andidke en anda Suma: Ahhhh nekkuuu bay haku ande Maga Abhaaaaa beavrsi en ande thika bay hake ahhhh anda Suma: Avan mukak tika ujtidde nanu Suma: adakke bikshukan maga ninu anta nane itkondiddu o madaskondud nenpge

Suma: Nim appa ist rich agid hege ankonde boss jote nan malgi Suma: Ayyo adrili dina malgdini 2 varsha office madyadalli karsi nan office alli kudsi dengidane nim appan munde ella gotta Suma: Empolyes 5 jana idru avar munde nan dengta nim hendtirnu karsi madasi nimgu promotion madtini anta dengtida Maga: Abhaaa ninge kudsi nin thul olage beer bottle turki keydra ninna Maga: Abhaaaa sulemunde ninna public sule madon alle ammaaa chanag keydna nam appan bossu Suma: Huu kano nan bettale madi office ella odadastidda nim appa nodro nan hendtina anta Suma: Nan hogi ellar kaal. mel kuuthu tunne ujji mole mukak ittubbartide Maga: Sulemudne yalragu nin test drive kodtida avr tunne mele kuthkond molena bayge ettu Maga: Abhaa en annoru amma ninna empolies yalla nodi Suma: Ellaru ahh sheela illad suma anta tullig kai haki rasa tagdu nekkoru Suma: Nan bettale kuthkond uta maduvaga ellaru bandu tunne rasana utak haki tinne anta turkoru Suma: En taste gotta

Suma: nin hendthi barovagu nann ninge suka kodtini swarga thorustini nin hendthi ge oeriods adaga nanna keyyo Maga: Thuuuu yavalo decent sule bea nange amma nin antol beku nange.
. oeriods adre bidon yavnu keytidrode Maga: Nin thullu dina beku hendthi pakka malgusi keytini ninna Suma: Nan oeriods adrenu keybeku ninu suraskond odadbeku nanu nin adan nekbeku Suma: Aagle ee tullige nemdi Maga: Ammma nin oeriods adaga bandu kacha bichi nan bay mele kuthko Suma: Ahh sari kano nine nan rakth* kudi Maga: Nin thode hiskond keytirode kane yav dina adrenu nan tunnege nin methkond pavana agli nan janma Maga: Taayi thulig nemdi kodod nan kelsa Suma: Nan rakth* baruvaga tunne haku Maga: Ahhh amma esht ruchi amma nin ra*ta abhaaa Suma: Amel tunne bayal idu Suma: Nan taste madbeku Maga: Ahhhhh nin rakt* nine kuditiyene Maga: Tunne mele uyyi rakt*na bayge edtini unnvane Suma: Hu kano nane kudibeku Suma: Ahh sari uytidini, bayig edo Maga: haa tagole munde Suma: Abhaa en ruchino nan rakt* Suma: Nin hendtige nan tul nekka helu magne Suma: Nan tika clean madbeku avlu Maga: avlna madve agodu nin thullu clean madoke nin thika toldu nekoke kanamma. Maga: Amma nin dod thikad sule kane Suma: Huu kaano 42 tika Maga: Amma beavrsi 42 size thika heng madkonde Suma: Ellaru dengo hodedu madidare Suma: ahhh thika nekku baaro magne Maga: Nin thikad ruchi sakath ede kane sule amma Maga: Smell ghamma anute Suma: Kakka tinno sule magne avaginda heltidini Maga: baare beavrsi amma nin ruchiyad kakka thinsu nin het magange Maga: Sereee etti so tode vargu erad kai allu thika aglusi thikad toot kanonge amele nan bay mele baggi kuthkond nemdi indha kakka madu hotte clean madko Suma: Nim amma kakka maduvaga tunne haku baro Suma: Nan kakka nan maduvaga tunne haki dengu amel tunne bayal ido Maga: Bay badkobeku sule ninu kakka madok agde ammma hotte novu dengo dengo antha Suma: Ahhh dengooo ahh ahhh denguuuu Maga: Ahhhhh bevarsi magan tunnege en thika adustiye ninu Taayi kamuka: Pachka pachka antide nin kakka nan tunnege metkondu ahhh Suma: Ahh nanu taste madbeku nan kakka Maga: Thinsitini tadye beavrsi sule amma nin kakkana Suma: Ahhh ahh hasvagtide tinsu Suma: Ahh utak inmele anna nan kakka Maga: Nan tatte mele jilebi thara kkka maad kode ammaaa Suma: Beda annake kakka mix madi ibru tinnana Maga: Utane beda bandu nin seree etkond nan bay mele kuthko Suma: Ahh nan bayal ido Maga: Ahh tago nan tunnena nin thikdinda ache tegdu bay olage hako Suma: Ahhhahhh Maga: Tadyamma innnu deng agilla olle maja bartide nin thika abhaaa yemme thikad sule nimu en thika belsidye taayi sule Maga: Esht jana nin thika hodedbitavro abhaa Suma: ahh magne nan thikad ruchi thorsu bega Maga: Aah tagole sule taayi sule janma nindu kakka thinole nan tunne nekku tago thinu nin kakka nine Suma: Ahhhaaa Suma: Ahhhaa est tasty agidyaloo ahhaa Maga: Ahh gothaytene amma nin dadi thikake dehake yak hing saytini antha ruchiyad sule ninu Suma: Ahhhhaa howu magane Suma: Ahhh huu kano ursule nanu Maga: Ahhhhh ammma nan taayi sule ummma Maga: Esht dina yall ede nan bittu lowdi ahhh Maga: Ammma ahh.
I love u Suma: Ahhh tunne haku tullige denguu Maga: Ammaaa ahhh nan bandiro jaaga keybeka??

Tap tap tap tap enadu soundu? Enaytu? Maga amman thul olage tursudna?? Yaradru bandra? Amma magan kaama purana yar adru nodudra? Wait for it.

– Rajani

Enagathe emba hambala edre mail maadi dayvittu yav kathe bagge mail madidra subject meantion maadi haage odi en anstu, innu en erbeku.. nim taayi bagge nimge en ansathe heli.

Donation/Feedback – [email protected]

Thank you.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!