ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿಯ ತಿಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೇಯ್ದಿದ್ದು

Hello friends nan hesru akhil akash age 28 idu nan life ali nadeda nijavada ghatane nammuru shimoga adre nan irodu sakaleshpura alli ondu dodda shrimantara maneyalli driver agi kelsa madtidini nam owner hesru abhishek anta avru tumba shrimantaru 150 acer tea estate ide avr hendti hesru sudha avaru nodalu tumba sexy agidare haage tumba lakshana idare yarge adru avrna nodtidre tunne nigrodu kandita nanu adesto sala avranna neneskondu jataka hodkondidini adru este adru owner alva anta avr munde nannalliro kaama toruskondilla avra drusti li nanu tumba ne olle hudga annuskondidini nam owner ge oble magalu avala hesaru aditi e kathe ya nayaki avlu medical madtidale amma ne soundarya devate andre innu magalu kelbeka nodoke olle colour olle figure beluru shila balike antaralla haage idale perfect pack ellu enu kadme illa avl molegalu ati sundara nodalu dappa nu illa sanna nu illa rasa tumbida malgoba mavina hannina thara idvu avalalli highlight agirode avla thika enta structure andre avl thika na nodtidre yarge adru pant holagade ne leak agogtittu avl guna matra avl ammange virudda agittu tumba sokku ahankara ittu avlu astondu sundaravagi ididde adke karana ansutte avlalli iro kobella mostly avl thikadalli ittu ansutte adke astond sundaravagittu avl thika nan mansalli aditi bettale thika nodbeku anno ase tumba ittu adre avl thika keyyo bagya barutte anta nan kansallu andkondirlilla ivaga story ge bartini owner abhishek matte avr hendti sudha trip ge anta australia hogidru aditi ge exams ide anta avlna ille bittu hogidru maneli kelsadavru idru nanu endinante car service madsbeku anta avr mane hatra hogi car start madde astralli aditi olagade inda odibandu yav kade hogtidya anta keludlu madam car service madsod ide so showroom kade hogtidini anta helde nangu swalpa kelsa ide city ge drop madi hogu amel cab madkond bartini anta heludlu nanu sari anta helde astralli avl kai inda avl mobile kelagade bittu adna tagoloke anta nan munde ne baggidlu nan sudden agi avl kade tirugde avlu short chaddi matte tight t shirt halu olagade enu hakirlilla ansutte nan kannige modlu kansidde avl molegalu nan haage nodde avlige eno flash agi gabari inda bakkonde tale etti nan mukha nodudlu nan avl mole ne nodtidde mobile tagondu mel eddu mole muchkondu sittinda nan kade nodi wait madu bartini anta heli olagade hodlu avlu olagade hogbekadre avl thika nodde ondsari aa kade ondsari e kade hogtittu belly dance thara nan tunne nigri steering wheel touch agtittu 15 nimsha admele neen hogu nan baralla anta heludlu sari anta nanu showroom kade hode sanje bandu car na avl maneli bittu key ittu maneg hode matte belagge duty ge anta hode aditi shopping hogbeku ba andlu sari anta hortvi center mirror ali avl mukha nodde avlu nan kade nodudlu amele top sari madkondu munde nodkond drive madu anta baidlu nanu sari anta heli avlna shopping mall hatra bittu alle wait madtidde 1 hour admel eradu kaiyallu bag idkond bandlu door open madu andlu nan kelagade ilidu door open madbekadre miss agi nan kai avl sonta touch agbidtu aditi full nervous adlu bag olagade ittu nan hatra bandu idiot gottagalva ninge en madde neenu bekanta ne hing madtidya appa barli nin bagge heli kelsadinda tagitini anta kugadtidlu nanu hedrukondu sorry madam nijvaglu nan bekanta touch madlilla miss agi touch aytu anta kelkondru kelo talme avlige irlilla public place anta sumne idini illa andre kenneg barustidde anta kugadi car hatti kutkondlu nanu matte sorry madam anta heli car move madde aditi na maneg bitte aditi car ilidu nodu appa amma barodu innu ond week agutte alli tanka neenu kelsak barbeda andlu nanu tale baggiskond sari madam anta heli madhyana ne hortode marane dina abhishek sir phone madudru nan full hedrkondidde elli aditi vishya helidalo anta adre avru phone madiro vishya ne bere ittu avr relation madve ide navu illidivi function ge yaradru hogle beku so aditi hortidale jotege neenu hogbekagutte drive madakke belagge ready agiru anta heludru nanu sir nange swalpa husharilla nale hego eno anta raaga tagitidde sir astralli curve section avlu drive madodu astond sari alla neene drive madbeku heldastu madu andru sari anta heli sir belagge est ganteg hogbeku anta kelde aditi phone madi ella heltale anta heli call cut madudru evening aditi number inda call bantu nanu heli madam ande daddy call madidru nale madikeri hogbekante function ide so belagge sharp 7 gante ge ba andlu k madam ande adre aditi condition hakudlu nan mukha nodbardu anta nanu k madam ande belagge mane hatra hode madhyana hogbeku car ge diesel haksi ready agiru andlu ibru hortvi nanu aditi mukha na nodle illa dari madhya uta madakke dhaba hatra car nilsak heludlu nanu nilsde uta madkondu vapas car hatra bandvi sanje madikeri talpudvi madikeri li abhishek friend du ondu homestay ide aditi stay agoke alle vyavaste madidru nan car olage idde sanje aditi function ge anta ready agi saree hakondu bandlu homestay inda 5 kms duradalli choultry ittu so nan aditi na drop madi horagade wait madtidde ratri 10 gante ge aditi function mugiskondu bandlu yako dull agiro thara idlu allinda homestay ge drop madi nan car alle malkonde 1 gante bittu abhishek sir phone madudru sir heli ande aditi ge jwara bandide ante hospital ge karkond hogu andru sari anta heli nan mane olagade hode alli aditi bed mele malkondu nadugta idlu madam sir phone madidru banni hospital ge hogona ande aditi enu matadlilla nan hatra hogi nodde tumba jwara bandittu avlna etkond hogana andkonde yako beda anstu amel yochne madi nane hogi doctor karkond bande doctor tablets kotru nanu sir function ge hogbekadre chanagidru ivag sudden agi jwara bandide en agide anta kelde doctor enu agilappa hudgi nodakke gombe thara idale so yardadru drusti agirutte tablets kottidini nale kadme agutte anta heli hodru nan aditi na yebsi tablets kotte avlige tablets tagoloku agtirlilla astond nadugta idlu chali anta nane neer kudsi tablets kotte bed mele malugsi 2 blanket hodsi enadru bere kariri anta heli nan alle room olage chair mel kutkonde 10 nimsha admele eno sound aytu nodudre aditi malkonde mai melella vomit madkondlu madam en aytu ande avlu enu matado paristitili irlilla tumba nadugta idlu avl saree ella vomit agogittu avlna nodi papa anstu este adru owner alva andkondu vomit clean madona anta avl hatra hogi madam nim batte ella galij agide clean madla ande hmm anta tale adsidlu nanu blanket tagdu saree mele batte tagond varusta idde avl molegalu kannig kanustu ella vomit inda vadde agittu haage clean madta madta saree kelag jarusde olagade blouse tagde bra kanustu nanu uncontrol agbitte yakandre nan ond hudgi bra na astu hattiradinda nodiddu mutiddu ade modlu aditi mukha na nodde avlu nadugta ne idlu saree purti tagdu bosakde avlu ivaga bari bra matte kachadalli idlu hasi batte tagondu avl body na orusta idde hage nidanakke avl hada bra tagde ivaga avl mole darshana aytu avl mole nodi nan 10 inch tunne nigroke shuru aytu nanu mellage avl mole press madta madta aditi kuttige nekkoke shuru madde aditi ge enu gotagta irlilla hage kiss madta avl bayi ge nan bayi haki nekkoke shuru madde aditi hmmmm hmmmm ahhhh anta swalpa narloke shuru madudlu nanu avla eradu mole na hidkond press madok shuru madde aditi nadugta nadugta nanna gattiyagi tabkondlu arda gante hage romance madudvi nange chaddi olage leak aytu avlige jwara bandidrinda bed mele malgsi blanket hodsi nanu room inda horag bandu car olage malkonde belagge yechra aytu aditi nodona anta room olagade hode avlu innu malgidlu nan hatra hogi madam ande enu matadlilla amele aditi kai hidkondu madam ande avige yechra aytu enu andlu nanu madam ivag hegide jwara hegide kadme ayta anta kelde gotilla andlu sari nane nodtini anta blanket tagde avlu innu bra ilde hage bettale idlu takshana avl kai inda mole muchkondu nan kade nodudlu nanu sorry madam gotaglilla ande aditi sit madkondu ratri ne full nodidyalla mattenide nodake andlu madam adu ratri neevu vomit madkondri nim mayella galiju agittu batte tagondu orsidini aste ande sari horagade hogu nan fresh agbeku andlu nan horagade bande arda gante admele tiffen beku andlu horagade inda idli tandu kotte tiffen tindu horagade fresh air tagoloke anta hodlu nanu living room ali tv nodtidde aditi en madtidale anta nodak hode avlu mundegade kutidlu nanu madam banni malkoli anta helde avlu sittadlu enu hendati ge karyo hage karitidya anta sari rest madi banni ande bartini hogu anta guraista idlu ade time ge mane munde eradu bidi nayi bandvu ondu hennu nayi innondu gandu nayi nam munde ne keyoke start madudvu aditi nodi nachke patkondu ond sari nan mukha nodi kelag nodidlu nan tunne already yeddu chaddi inda horagade bandittu nan kai muchkonde aditi smile kottu olagade hodlu nanu hinde avl thika nodkondu hode matte chance sigbodeno anta tv on agittu olle romantic song play agtittu julie film du adna nodi aditi tempt adlu ansutte bed room kade hodlu avlu yavaglu hogo reeti ginta ivat hogtiro reeti tumba madaka agittu 5 nimsha bittu aditi room ge hode bed mele malgidlu madam ande enu response madlilla hatra hode nadugta idlu chali agtide anta nan pakka kutkonde neevu opkondre ratri chali hodsid hage ivag hodusla ande muttudre kole bidtini ninna andlu parvagilla saysi madam nan sayodrinda nimge chali kadme agutte andre nan sayoke ready ande nan kai tagdu avl kai mele itte bidskondlu ayyo nimginta aa nayi ne estond vasi en madudru sumne ne ittu ande avlige nagu bantu matte kai mele itte ivag sumne idlu nan kananne nodtidlu nanu avl kananne nodtidde 5 nimsha hage kai press madi innond kai inda avl sonta touch madde mmmmmmmm anta long breath tagondu body shake madtidlu onde sari tabkobitte avlu nanna bigiyagi tabkondidlu nantara kuttige hatra kiss kotte avl skin tumba soft agittu haage nalige inda nekkoke shuru madde full mood ge bandlu avl mele avlige control irlilla nan tale hidkondu kudlu kittogo thara yelita idlu 5 nimsha nekki nan bayi tagdu avl bayi ge itte avl bayi inda bisi usiru bartittu avl tuti na chennagi cheepi cheepi kachhoke shuru madde haaaa ammaaaaa ufffffffff anta sound madtidlu nxt avl nalge na nan nalge inda nekkoke shuru madde aha swarga sukha andre ide irbeku anstittu 10 nimsha avl enjalu nekde adu avlaste sihi agittu nan nalige inda avl eradu tuti na savrta avl top matte bra bichde matte mole darshana aytu seeda nan bayi na ond mole ge haki nekkoke shuru madde innond mole na nan kai inda press madtidde amel yeradu mole na force agi press madak shuru madde ammmmmaaa agtilla novtide bidu anta aloke shuru madudlu nan bidle illa chennagi hindoke start made avl molegalu full kempu agodvu avlu pain tadyok agde narladta idlu avlna malugsi center ge bandu avl hokkalu ge muttu kotte nan tale idkondu talloke nodtidlu avl eradu kai na idkondu hokkalu nektidre avlu kalanna hinde munde madtidlu avlna ulta malgsi bennige kiss madta madta avl tika na savroke shuru madde plz bidu alella mutbeda anta oddata idlu avl chaddi melinda thika press madodu astonf comfort anslilla mettuge avl chaddi jip tagdu chadfi bichde jasti refuse madakke shuru madudlu nan bidle illa avl panty tagyok hode bidle illa hange tode na hamki hamki mood barstidde onde sari avl mole sonta tode thika fast agi ujjtidde hange ujjta ujjta yamarsi avl panty na kelag yelde ayyo bidu plz bitbidu anta alok shuru madudlu avlu en heludru kelo paristitili nanu irlilla nan tunne nu irlilla nan tunne inda adest sari leak agitto nange gottirlilla room tumba nammibra rasad vasane bevarin vasne ne bartittu aa sandarba enta mohakavagittu andre padagalli heloke sadya illa ivag avl maimele yav batte nu nan bittirlilla full naked madidde nanu shirt tagdu chaddi bichhi bari kachadalli avl mel bidde bitbidu idella channagiralla iste saku anta kugadtidlu nan adella keluskolde avlna tabkondu horladtidde avl body nan body touch agi tumba bisi sparsha agtittu avlu thode muchkondu avl tulanna protect madkotidlu nan nodak try madtidde agtirlilla matte avl bayi ge kiss madta madta mole press madi mood ge tagond bande hengo madi avl tode na agla madi avl tulge nan bayi hake bitte ivag full mood ge bandlu matte nan tale savroke shuru madudlu abba enta tullu andre ondu hair kuda irlilla full clean madkondidlu bili tullu volage pink colour yoni swargada bagilu tagdange aytu nan nalige haki chennag nektidde avlu en agtide anno parive ilde sukha padta idlu avlu mulgoke start madudlu ade gap ali avlige gottagde iro hage nanu nan kacha bichhi hakde ivaga avlu nanu ibru maimele indu batte nu irlilla swalpa hottu ibru tabkondu horladta idvi 30 nimsha admele matte avl kaalu agla madi tullu nekde ivag sumne idlu 15 nimsha admele joragi sound madta leak makondlu avl bisi rasa nan bayi olagade hoytu tumba tasty agittu uppu uppagittu adru parimala tagota tagota nany leak madkonde ibru rasa karkondu nam body yella antantu agittu nanu hange bedmele malkonde ibru sustagidvi 5 nimsha admele avlu yechra adlu mood inda horag bandidlu ansutte yeddu panty hakoloke nodtidlu nanu hakobedabed innu swalpa hottu hange irona ande avlu kelilla bed melinda kelag hodlu nanu yeddu matte avlna tabkolok hode dura taltidlu matte nan 10 inch tunne udda agoke shuru aytu avlu adna nodi chi nodak agtilla asayya chaddi hako andlu matte avlna balavantavagi tabkonde nan tunne avl tulge touch aytu nange current shock hiddange aytu amma bidu plz anta bidskolo prayatna madtudlu nan bidle illa avlna bagsi nan tunne na avl bayi ge hakok hode agle illa vasne anta mukha ontara madkondlu avlna yetkondu bed mele bisakde nanu avl mel biddu romance madoke shuru madde 10 nimsha romance madudvi avlu nidanavagi nan tunne touch madtidlu nan tagdu avl kai ge kotte ascharya patkond nodtidu istond doddudu anta sari idna nin tull holagade hakla ande beda nanginnu madve agilla munde tumba problem agutte aa thara agod beda bekadre ratri yella hinge romance madona anta heludlu nanu sari adre ond condition ande yenu andlu nan tunne na nin bayi olage hakobeku ande agalla andlu sari hagidre ninna madtini ande beda beda ondsari aste anta opkondlu avlna kelagade kursi nan tunne na avl mulhad hatra tagond hode avlu kan muchkondu mukha hindkondidlu nanu avl kai tagdu nan tenne mel itte avlu nidanavagi hinde munde madta nodta idlu avla sparshakke nan tunne fullu nigrittu avlu tumba gabari agidlu hako ande agalla istond dappa ide ide modlu nan tunne nodtirodu agalla anta drama madtidlu nane avl bayi agala madi turukde chi anta ugudlu avl thale idkond keyyoke shuru madde oddadtidlu avlige usiru adakke agtirlilla astond fill agittu nan tunne avl bayi olage 10 nimsha hange keydu leak madde yella avl gantalu olage bitte vomit madkondlu avl kanalli neer bantu hengo bidskondlu plz saku agtilla nange anta bed mele thika mel madi malkondlu nanu hogi avl mele malkonde agtilla tumba bhara idya yeddolo antidlu avl thikakke nan tunne touch agi matte nigroke start aytu aditi nin thika keyla ande en heltidya adella beda plz kelag hogu anta bidskoloke try madtidlu nange mood jasti agi avlna hinde inda bigiyagi tabkondu thikadmele nan tunne ujjtidde avlu bido anta altidlu avl thika press madta madta open madde thikad tutu tumba chikdagi ittu beralinda touch madde mayella jumm antu bitbidu nindu tumba dappa ide nanig agalla antidlu aditi hinde inda avl mele malgi kai na idkondu nan kalinda avl kalna lock madde avlu alladoke agtirlilla tumba altidlu novagutte beda anta nan tunne correct agi avl thikad tutina position ge bandittu modle helidnalla aditi thika super anta olle structure ittu nidanavagi tutina mele tunne itte kir shuru madudlu swalpa talde ammaaaa satte hogtini agalla bido antidlu nanu force haki talde mundegade tudi matra hoytu nange novu agoke shuru aytu aditi mukha kempu agoytu yakandre ibraddu dry ittu olagade hogtirlilla avlu alu jormadudlu innond sari thikad tutige tunne ittu talde hogtirlilla aditi kirchakku agde iro astu sust agidlu avl tutu tumba chikkad ittu est try madudru hogtirlilla node bidan anta nanu innond sari joragi talde pach anta arda hoytu ayyo satte anta helid aste avlu jnana tappi madkondlu aditi thika red aytu nange bhaya agi horagade tunne tagdu avl mukhakke neer haki yechra madde 5 nimsha admele yedlu thikad tutin hatra kai itkondu joragi altidlu nange swalpa samadana aytu avlanna hengo samadana padsi matte avl mel bande avlige novu tadyok agde arda jeeva agidlu matte avlna hinde tirugsi avl mel bandu thikakke tunne itte nin kalig biltini beda kano plz agtilla nange tumba uritide tadkolok agtilla anta altidlu matte novagalla anta heli swalpa push madde mundegade tudi matra hogittu joragi aloke shuru madudlu 2 nimsha hage ittu wait madtidde kelaginda avl mole na press madi idkonde olle grip siktu ond sari balvagi bhara bittu nan tunne na turukbitte pachh anta full olagade hoytu novu tadyok agde aditi tullinda uchhe madkondlu ond nimsha hange itkondu malgidde amel nidanavagi thika keyyoke shuru madde nangantu tumba kasta agtittu swalpa swalpa speed jasti madde avlu full kirchadoke shuru madudlu avlu kirchodu nange innu kaama jast madta ittu chennagi keyyoke shuru madde tap tap anta sound bartittu yako tight ago thara anstittu amel 2 shot hodde avl thikadalli air lock agi nan tunne hange sigakobidtu horag barta ne irlilla air lock agidrinda avlige pain tadyok agde oddadoke shuru madudlu nanninda nu enu madak agtirlilla 5 nimsha admele avl thikadinda swalpa air horagade bantu amel nan tunne nu horagade bantu ban tunne dappa iddidrina aditi thikadinda bartittu avlu enu matadde sust agi bidkondidlu arda gante admele innond round hakond chennag thika hodde rasa yella thikadalle bitte 2 sari out admele nangu sust agi tunne horag tagde takshana avl thikadinda rasa horagade bandu bed mele chellittu nan hange malkonde 1 nimsha admele eno sound aytu enu anta nodudre aditi thikadinda kakkas bedhi thara horag bartittu

You can give your valuable feedback and contact @ [email protected]

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!