ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ನಡುವೆ – 1

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನು ಮಾತನಾಡುತಿರುವದು ಇ ಕೆಳಗಿನ ಕತೆಯು ನನ್ನ mail ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯಂತೆ. ಇ ಘಟನೆಯನ್ನು ನನ್ನ mail ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

Hello friends This is naveen writing new story.. read madi comment madi nimma protsaha nanna storyge spoorthi.. edu nanna jevanada modala katheee.

kathege barona nam family bagge helbeku Andree total Nam family 5 jana erodu adu nanu matte nan tangi matte appa ammaa and akkaa nanna hesaru naveen ega age 25 and tangi name shilpa age 23… akkandu 27 idhu nadedhaddhu 2 year back anna andre shilpa thumba esta hagee nanu kuda tangina Aste estaapadtidde a… hege nannu avlge ganda agiddu antha helthini…

Shilpa bagge helbeku andree avluu nodokee hollee super sakthagidluu nodokee swlpa dappaaa edruu lakshanavagidluu nanu matte shilpaa thumbaa close agidvii yastu Andree Fred’s tharaa nanu puc mugsii hodokee estaa eldee manelee ertiddeee so namduu swlpaaa holaa gaddee anthaaa ettu so nanu hododnaaa bittuu jaminallee kelsaa madkonduu hageee jivanaa sagstaa edee namdu halli agidrindaaa navu jaminallee mane madkonduu allee vasvagidvii adaldeee namduu onti manee halli indaa 2 km indaa duraaa kudaaa Nam manelee li nav 5 janaaa bitre beree yaru erthaerlillaa

Mattee shilpaa bagge helbeku Andree avlu 2 nd years bcom hogtidlu nanu jaminalli kelsa madkondu hagee mane nodkoltiddeee ammaaa and appaa avru jaminiaa nallee kels madtidruu appanige yavglu kudiyo chaataa ettu kelasaa mugidmele kudidu malgtidru mattee. shilpaa nodkee thumbaa chennge eddluu avlduu mole size 32 d size sonta 34 avalaa kobbida thikaa 38 nodokee superr color kuda edlu avluu college hogtidlu matte navu ege jaminalli kelsaa madkonduu jeevanaa sagistidvii

Avthu ondinaa banuvara Diana shilpa ge college raje ettu so avlu manele edluu nanu belige eddu tindi thindu jaminaaa kelsakee hordokee anthaa ready agtiddee avaga ammaaa {namee gangaa anthaa } naveena yalligo hortee jaminigaa anthaaa kelduu hu ammaa anthaaa heldee adukeee ammaa lo varaapurthii kelsaa anthaaa madtirtiyaallo evathu ondinadruu manele vishranthi tagoldalvaaa magneee evath beree banuvaraaa shilpaa kudaaa hoblee erthaleee avlguu bejar agutheee avl joyothee eru anthaaa heltidluu nanu ammaa adu kelsaaa anyhaaa ragaaa adtiddee parvagilla bidoo jamininaa kelsaa nanu matte nim appaa nodkoltivii nin evathuu manelee eru anthaa ammaaa helidluu sariii nanu OK am.

aaa anthaaa sumnadeee

Shilpa tindi tintidlu nanu room nallee sumnee malgiddee nanu shilpaaa ondee room nalleee malgtidvii avlu tindi tinduu avlu room ge bandluu nannnaa nodi eno annaa evathuu malgidiyaa yakeee husharilvaaa anthaaaa keldluu nan hagenillaa kaneee shilu ammaaa shilpa hoblee iratale avl jote eru anthaaa heldluu so hagee malkondeee anthaaa helde egeee avl bagg mattu avl college and class baggeee keltiddeee hagee mathadthaa shilpaaa OK annaa wait madoo 10 nimisha nanu fresh agi bartini ameleee evathuu nanu ninu time spend madonaaa anthaaa heli edduu avluu battegalnaaa bheerunindaa tagtidluu adu nan mundenee bra and panty and chuidar tegdu nan pakkadalee ettidluu nan 1st time avl innerwar Na nodiduu adee modluu so nangeee yenoo ontharaa tempt agotaraaa agtithuuu but sumneee kutiddee shilpaaa avl battenellaaa tagonduu bathroom gee hogi snanaa madokee anthaa hodluuu nanu room nllee hage kuthkonduu rathnammaa Na baggee yochanee madtiddee

Rathnamma Andree avlu Nam jaminigeee kelsakkee bartiddaaa hengasuu nanu avl Nam jaminalli kelsaa madtibekadreee avlnaA kaddu nodtiddee mattee avlnaa kyebekuu anthaaanuu asee pattidee but adu aglillaa so nodkonduu kushipadtiddee astee. asttaralli ammaa sari kanoo naveeen nan jaminkadeee hogtidinii mane kadee husharuuu anthaaa ammaa helbittu kelsakkeee hodluuu nanuu sari anthaaa hall nalli kuthkonduu TV nodonaa anthaaa hogi TV nodtiddee ha TV li onduu romantic song aaaa adunaa nodtiddee yakoo enoo gottillaa ha time allii nangee nan tangii shilpa nenpagokee suru adluu nanu yochaneee maddee manelee yaru illaaa eguu shilpaa snanaa madokee hogidaleee avlnaaa nodbekuu annoo hagee agtituuu so main door naa lock madii indaagdee bachall mane kade hodeee all nirinaa sounds kelstithu namdu halli jeevanaa alvee bachal mane enu Chennnagirlilla door key hole nalli baggi nodonaa anthaa try madee Alli shilpaaa nodokeee super Agee kansthidluu adu full bettalagii onduu batteee kudaa eldenee avl padigee snanaa madtidluu hagee avlduu snanaa mugiyovarguu avlnaaa nodi kanthumbiskonduu hagee silent agii room nali banduu hagee malkondeee

Avlu 10 minutes admelee avlu room ge bandulu hagee avlu hagee nan pakkaa malkonduu mathadthaaa edluu nanu kudaaa mathadtiddee egee avthu purthii avl jotheenee time spend maddeee matteee egeee one week time sikkaglellaa avl jotheee time spend madthiddeee avluu kudaaaa thumbaa close agokeee shuru madidluu nanu kudaaa aduu adu yav taraa Andree kiss and hugg mado astuu thumbaaa close advii

Edistuu nannaaa nijaa jeevanaadaaa nijavadaaa story’s mundee en aythuu anthaaa next part nalli heltini pls wait and bey bey ನಿಮ್ಮ ಅಬಿಪ್ರಾಯಗಳನು ನನ್ನ mail id ಗೆ mail mali ಮಾಡಿ.


Nana mail id – [email protected]

ಮೂಲ ಲೇಖಕರು ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಗುರುತನು ಪ್ರಕಟಿಸ ಬಾರದೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದಾರೆ

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!