ಅಮ್ಮನ ದಪ್ಪ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದ ಚಕ್ಕ (Train Boga)

Nam ammana hesru Malini. Age 43. Size 36c 34 40. Ha nam amma dadi thikad sule yar ella andidu.

Nanu amma mathe ebru tirupati ge hogthidvi. Train li maga ac couch madidvi ebrugu onde room kottidhru male nanu kelgade amma. Banglore enda train hordthu maga age uta yella mugsi kuthkondo avaga time 11 agithu.

Amma Saree akidlu adhuna bichi nighty akolola antha full Sargu na het magan munde ne kittu esudlu.. nanu ene sule het magan munde serg hastiyalla nachge agalvene ninge ande?

Adke amma : het amman thulna sule thara jaditiyalla nimge nachge agalveno minda andlu Naanu : couch olage yavandru bandre bay badkovargu keydbidtane kane amma Amma : nin hutsirol thulna keysak asht aase eno nan minda andlu Naanu : keysbekene sule yak nan guta salalva ninge, muchkole serrena ella andre elle seree langa etti turusbidtini ande Amma : naan elle bichodu nan magan mundene andlu heg control madkotiya nodbeku naanu Naanu : le amma esht choole nin maige yappa bichko hogo nan kan muchkotini

Amma full serg kittu langadinda mele nighty hakondlu.

Naanu : agoytene? Amma : Hu Naanu : bari seree edyalle Amma : enu bichilla olgade chali alva bisi bisi erli antha Naanu : nan bichli antha bitidya, tadko suke ninge ede ande

Avaga sudden agi door tattudru. Hogo nan minda magane nange chali agtide bega yar nodkondu ba andlu

Nan ondh hole eruthe nodoke alli nodde. Alli oblu lady thara edlu amma yaru andlu nanu yaro lady ande adke amma lady thane door thegi andlu.

Amele olgade bandhlu nange gothaglila avlu same lady thara ne edlu seree utkondu mole udidtu blouse thumba thika dappa ettu avlgu. duddu kelidlu amma adke blouse olage kai haki melinda dud tegiyoge hodlu aglilla. Nighty melinda etti kudlu bidsi nighty indha. Langa jacket alli ninthkondlu blouse olage kai haki 100 kotlu. Ahh eshtu bisi edhe duddu antha kenneg savrkonta mutt kotlu duddige.

Amma adanan nodi nachi nange kan hodudlu nodo anno thara.

Avlu nan amma ne nodtha edlu esht chanag edya rani antha amele alle kuthkondlu ebru mathadtha edru amma dres change madi nighty akondlu ebru age mathadtha edru.

Aliavrgu amma avl munde langa jacket alle edlu. Eega nightu hakondlu.

Nange both room ge hogbeku antha hode nanu 15 min toilet madi bande maga door lock agithu.

Amele amma antha thattide adke amma ninu alle pakka single bed edhiyala alli malko elli evru malkotharanthe antha plzzz ahhh ammma antha kelkondlu

Sari antha nanu malkonde light on agithu nanu Enu antha nodona antha hole nodde ri.

Shok nodi amma kelgade kuthkondu a shemale tunne untha edlu

Allivargu nange avlu shemale antha gothirlila. Avku hengsu amman hatra dud kelta edale andkonde.

Amman blouse hardu sidege bididu. Amma langa bra alli edlu. Shemale kacha bra alli edlu.

Shemale kai alli ondu kacha ettu adanna nekta edlu bay olage hakondu. Yardu antha doubt aytu. Adu ammande.. nan toilet ge hodaga amman deha nodi tadyal agde blouse hardu mole hiski ammange chul hatsi langad olage kai haki kacha eldu musta edale.

Amma shemale uddha ettu sakathu tunne sakath udda aa thata udha tunne nan node erlila. Shemale gu asht udha eruta antha avathe gothagidu..

Nanu age nodona en madboudu antha nodthide. Full tunne na olage akondu untha edlu. Avl tunne amman bayali kane agitu horage tegdaga maatra kanodu. Avl tunne thumba amman bisi enjlu ettu nore nore.

7 inch erboudu chakkan tunne.

Avaga avlu ene chinali kachadalli rasa sursidya yavan tunne nenskond kutide ee chali li andlu. Adke amma nan magandu andlu.

Aa chakka shock aagi yappa magan tunne nenskotiyene yappa adake asht ruchiyad thuppa ettu kachdalli. Nin antha ammandru erbeke avaga maklu yav mole eldid gf thulnu musalla. Avr ammanddu thulna keykond chanag suka kodtare nimge andlu.

Nan ganda waste body jasthi madalla kane nange 40+ admele deha udkota hoytu mai yala bisi esht madudru salta erlila. Nan maga dnegtane saryagi het taayi antanu nodalla olle suleg keydang keytane. Swarga suka kodtane mai yalla sakath aram ansute teladtini swargadali nan ganda nan minda nan lover nan maga yalla avne.
I love him raja ahhh.

Saaku bidi le lowdi nin antha chul sule ammana adu indha bisi bellag ero mai sikudre yav maga thane bidtane.. malko antha telludlu.. amman langa etti olage turkondlu.. amma erad kaalnu aglusi ayyo ammma antha avkna todegal madya etkondu langana tode vargu etti mikid muchkondu ahh nekku nekku ayyo ammmaa en nalgene nindu antidlu..

20 min tullu chipidlu avlu. Amele amma baayige tunne aki odde madi thegdu amman todegana full aglusi missionary li tullige nugsudlu onde sala.

Yammmaaaa ammmaaa andlu suke nin amman nidanuk nugsu katte tunne lowdi.. nan thul hardakbidtiyalle nan magan tunne ene madute avaga andlu.

Sumne bidkole beavrsi sule ninnu keytini malgusdre nim ammanu hinge keyodu, nin chul thulig langa bichde keyskotiyalla esht janak langa etti nin magan hutsirbeda ninu..

Amma joraagi aaaaa antha andlu nanu en aythu amma ande enila kano solle kachtha ede andlu.

Amele keyoke suru madudlu full sound maga ahhaaa keyi hodi dengu antha.. langa haage erli elibeda nan langana haa langa hakondre thul bisi erute hange ekku ayyyo ammmaaa.

Keyye keyye nanna het magan tunnenu bidalla chakkan tunnenu bidalla kane nanu ekke ekke nan thul hardake uche uyak agbardu hange

Ahh hahh sule en dehane nindu evag gothaytu yak nin thul alli asht rasa uktide nin maga yak keyda antha. Esht smooth eshtu bisi edye nin thulllu ammma. Malkole bevarsi kadide nin thulig evathu.

Nange keloke agthirlila nanu amma sound madbeda ande adke amma andlu elvlu keyo force sound madde eroke agthila kano. Magane ayyyo kapado nin taayi thulna.

Howdu sari amma aythu maja madu kelta edalla saryade sikide…

Full olle porn movie li muluktaralla hange mulukta edlu nam amma ahh ayyo hodi hodi tap tap tap antha bilta ettu thuklige etu.

Nam mane kelsdol aagi bandbide dina nin badnekay ekuvante nange ahhhhhhh

Bartini kane randi nin deha na dina anbhoskbeku nanu nin antha bisi thulin hensgna nan ee train alli keyde ella.
Ahhhh

Time nodudre agle 2 o lock agithu agle 2 sari out agi mathe suru madidru.. ayyo erad sari rasa sidudre bidtivelle ammmaaa ekke ekke nin kodta ero suka nan thylin alake hogta ede.

En etugalu yappa nange elli keli tadyak agde amman keyskolodna nodona antha hode alli amman langa eldu avl thikad adi hakond keyta edlu. Jasthi rasa bandre langadinda amman thul orusta edlu avaga gothaytu ammandru yak langa hakolodu seree olage antha.

Amman kaalu avl bhujad mele ettu swlapa hottu amelahhh ammaa thul olage nugse innu andlu avaga amman tode aglusi madya turkondu amman ge liplock madta dasak dasak antha turstidlu ayyo yammma abhaaa antidlu ammaa. Hiske nan molena bosudi haal barite kudiye adme nan molena andlu chakka ammma erad kainu haaki maida hit thara hiski hippe madtidlu avl molena.. avlu amman gattiyag tabkondu ahh ahh antha mulukta tap tap antha shot hakta edlu..

Nange avr mathadtiro halka maatu nam amman thul madtiro tapa tapa keyskolo sounds keli tadyak agde rasa sidusbitte. Amele nangu nidde banthu malkonde mathe edhaga morning 7 gante aythu next stop li elibekitu.

Andre 8 gante ge kone stop li elibeku. Nanu amma elsona atha door tattide. Shemale bandlu door open madlu baro magne andlu nange shock noduddre. Avlu full nude tunne alldskondu edlu amma nu full nude malgidlu nanu ebru gu kelde ful jora night ande adke sakath joru andru.

Amele alle amma avl tunne edkondu unnoke suru madudlu. Saak bide amma ande.. golak golak antha untane edlu. Howdu full undu rasa kududlu amele ebru ready adru stop banthu. Luggage yalla ilsoke help madudlu. Amele ammana door olage elkondu liplock maadudlu nan mundene amele aa side thirgusi blouse olage eno etlu.

Navu hodvi avlu return barthvaga maribeda. Mathe naanu bartini andlu. Amma nachkondu hu andlu. Naanu amman thika hisude seree mele nadiye nin amman suke antha ninge ede antha. Amele navu destination ge hodvi.

Next naavu allige hodaga en neditu naan en madhe, chakka amman blouse olage en ettidlu en helidlu.
Mathe chakkagalu en madtare return train alli ammange. Ammana shemale en madtare bidalva?? Next kaadu nodi.

– Nimma Rajini

Disclaimer Edralli yava sex orientation or linganu abuse athava ketdagi thorisilla. Edu bari manoranjanege maatra. Yargadru hurt aguvudilla navu avrnna gouravisutteve. navu yavudakku javabdararalla..

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!