Akka Jote Rasikatheya Kamadata 3

ಯೆಲ್ಲರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ…. ನಾನು ನಿಮ್ಮಾ ಪ್ರಿತಿಯಾ ಅರುಣ್ ಬೆಲಗವಿಂದಾ ಕಥೆ ಬರಿಟಿಡೆನಿ

ನನ್ನ ಮೊಡಲಾ ಮಟ್ಟು ಎರಾಡನ್ಯಾ ಕಥೆ ಒಡಿಡಾ ಯೆಲ್ಲರಿಗು ಧನ್ಯವದಗಲು ನೆರವಗಿ ಕಥೆಗೆ ಬರೋನಾ

ಅವತ್ತ ಮಡಿಯಾನಾ ನಾನು ಅಕ್ಕಾ ಹಟ್ಟಾಡಿ ಸುಸ್ತಾ ಅಗಿ ಮಲಗಿ 6 ಗ್ಯಾಂಟೆಜ್ ಯೆಡ್ಡು ರೆಡಿ ಅಡ್ವಿ ಆದರೆ ನ್ಯಾನ್ ತುನ್ನೆಗೆ ಯಿನು ಅವಲಾ ತುಲ್ಲಿನಾ ರಸಡಾ ಅಭಿಷೇಕ ಬೆಕಗಿಟ್ಟು

ನಾನು : ಅಕ್ಕ ಯಿನ್ನೊಂಡ ಸಲಾ ಮಡೋನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾ

ಅಕ್ಕ : ಲೋ ಇವಾಗಲ್ ಮಡಿಡು ಸಕು ರಾತ್ರಿ ಮಡುವಾಂಟೆ ಮಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಬೆಕು

ನಾನು : ಅಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು

ಅಕ್ಕ : ಬೆಡಾ ನನ್ ಹನೆಗೆ ಒಂಡಾ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಲು

ನಾನು : ರಾತ್ರಿ 10 ಗಾಂಟೆ ಯವಾಗ ಅಗುಟ್ಟೊ ಕಾಯತಿದ್ದೆ

ಅಕ್ಕಾ : ಉಟಾ ಮಡೋನಾ ಬಾ ಆಂಡ್ಲು

ನಾನು : ಹೊಗಿ ಮಡತಾ ಅಕ್ಕ ಒಂಡಾ ಆಸೆ ನಂಗೆ

ಅಕ್ಕ : ಯೆನು

ನಾನು : ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನಾ ಮಡವೆ ಅಗಬೆಕು

ಅಕ್ಕಾ : ಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ನನ್ನೆ ನೋಡಾಟಾ ನಾಗಾಟಾ ಯೆನೋ ಲೋಫರ್ ಅಕ್ಕಾನಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಡಕೋಟಿ ಆಂಟಾ ಆಂಡ್ಲು

ನಾನು : ಅಕ್ಕಾ ಮಾದಕ ಅಗಿರೋವಾಗಾ ಯವ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆಸೆ ಎರಲ್ಲಾ ಹೆಲು

ಅಕ್ಕ : ಅಯಾತು ಬಿಡು ಇವಾಗ ಉತಾ ಮಡು ಅಮೆಲೆ ಮಡ್ವೆ ಆಗಿ ಹದುವಾಂಟೆ

Nanu & akka utaa madidvi

Nanu : akka madve agonu

Akka : hu andlu

Nanu : maneyallida arisina beru huduki adakke dara hae

Akka : madve henninte sire uttu, tale tumba hoovu haki, sexy ready agi nan munde nitlu

Nanu : panche shirt haki devara munde hode

Akka : loafer kano ninu akkana madve agi hendati madako asta kamuka anta gottiralilla

Nanu : ninenu kammina tamma madve agabeku Andre hu anta tale adasatila ninu dodda kamini

Akka : tammanige 8 inchina tunne iddare yava akkana tullige samdhana eratte nine helu

Nanu : 😀😁

Akka : nakdu saku

Nanu : akkan munde nintu YouTube li mangalyam song play madide

Akka : nachikeinda tale taggisidlu

Nanu : mangalya kattide

Akka : mangalyake namaskara madi nan kalige biddalu

Nanu : akkana hanege kiss madide

Akka : tanna bhavi patige kiss madidlu

Nanu : moodge bandu akkana tabbikonde

Akka : yena urgentpa gandasarige ninu roomge hogu bandey

Nanu : ninu baa akka thoo thoo akka alla nan muddina hendati

Akka : nina hogo loafer ninge onda surprise yide andlu

Nanu : yena surprise kelide

Akka : hogari nanna muddidana tamma alla alla nan yajamanre

Nanu : avala mata keli tunne nigarisikondu bed roomge bande

Akka : 10 nimisha bittu bandlu kaili halina lota, tatteli hannu hampalu avala kiru nota balako sonta sireli avala maimata nodi nanna tunnege current hodadnage ayatu

Nanu : bed mele kutidde

Akka : lota pakkadali yittu nan kalige namskar madidlu

Nanu : akka thoo thoo nanna rathidevate, kamadevate hendati maimata touch madata mele yebbiside

Akka : ri halu kudiri

Nanu : Nina kudi modlu ninna tutiinda sparshisida halu jenina tuppa hage eddange sexy

Akka : Niva kudiri modlu nanna patiraya

Nanu : ardha kudadu avalige kotte avalu kudada matte kottalu nanu kudde

Nanu : nanna ratidevatena bed mele talli kai na hidakondu mooside, abbbaaa yena suvasane avala maiinda

Akka : nange kiss madata madaverida aneyane madatidlu

Nanu : akkana blouse bichide Abba mole blouse inda tan tan jigidavu avala mole na hindi hippe madide

Nanu : akkana alla alla nanna hendatina bed meleinda godege nillisi avala bennigella kiss madata 38 sizena tikake tunne savaride

Akka : nantara nanna godege nillisi nan bennige kiss madata tunnena kaiinda blowjob madatidlu avala kai sparshida kudale nanna tunne 8 inch iddadu 9 incha ayatu

Akka : hage godege nanna oaragisi kelage kutu nan tunnege kiss madata bayige hakondu tunenna jaditidlu

Nanu : akka nanna tunnena bayide hadatira bekadre nanu avala kudalanna hididu nan tunnage hinde munde madatidde

Akka : 10 nimisha bayalli hattalu

Nanu : akka baratide le

Akka : loafer sulemagane nanu Nina akka alla ninna hendati

Nanu : sorry sulemagale ninu akka alla Nana tunneya daha tiriso nanna sule

Akka : houdu bolimagane nanu ninna sulene, hdndatige suld antiya nachike baralva

Nanu : hendatiyada akkanige nachike illa Andre nange hega eratte nanna muddina hendati

Akka : saku bidu bolimagane ninna tunne inda rasa karu kudibeku

Nanu : avala talena hinde munde madata joragi avala bayalli chir chir chair rasa bitte

Avalu kudililla thoo yeno uppuppu tago nine kudi anta nange kiss madidlu

Nanu : avala byige kiss madata avala jollu, rasa heerata mouthfuck madide

Akka : lo bido

Nanu : avala prati tootige kiss madata neke

Akka : nanninda tappisikondu bed mele biddalu

Nanu : avala kalige kai haki avala seeri bichi avala kalu, monakalu, tode kiss madde

Nanu : akka nina tullige kiss madala

Akka : adanena kelatiyo adu nina hendati andre ninna swanta akkana tullu kiss aste alla yena bekadru madu poli brother andlu

Nanu : avala tullana mutti vasane nodatidde sakat agittu Akka : haayyy… bega.

. kodo…. nanu kaytha iddini….

Nanu : avala thullige ondu joragi kiss kotte avalu “aahhh” endalu Hage kiss kodta naligeyannu kelaginda mele varegu kotte. avalu Thode yethi kodtha Ohhh… hhaaaa.. muuuuuu… maaaaaa… hage kano…. ninnaaa naligege…. eno.. magic.. shakthi ide…. shhhhhhhh…. h

panty tagiyod munche mole note ata adabek anisitu

molegalige bayanna haaki eradu baari magu haalu kudiyo reethi cheepide abbaaa avaga akka ssss aaaahhaa amma antha swalpa jorage moolagidalu

Nanu : aaga avala kankulige baayi haaki alli bandhidha bevarannella heerutha akka nan hendati nan muddina sule annuthidhare innu akka nannannu bigiyaagi yeledhukondu aaahhhaaaa nan sulemagne, bolimagane…. Baarooo ninna akkanige andre ninna hendatige sukhaaa kodo aahhaaa antha nanna thaleyannamole kade eledhukollutha haalu kudiyo press maado antha eneno mathadikolthidhlu haage nanna kundeyanna avala thullige tallide

Akka : ahhhh ohhhh uhhhhhh sssss ammma appppaaa lo began hako agatilla tadakodake agatilla

Nanu : naanu haage hokkulina hathira bandhu naligeyindha ella nekkutha avalannu innu temp madide, already nanna thunne hodedhu hoguvastu gattiyagithu

Akka : nan tikakke avala tullana yetti yetti touch madidlu

Nanu : akkanannu mathe angatha malagisi nanna 8 inchina udhada thunne hididhu akkana molegala madhye sikkisi aa molegalindha massaga madide aa entha maja… haage akkana thullina hathira bandhu iga akkana panties nidhanavagi tegdu mellage akkaba panties kelage yelede abbbaaa aa tullu kandu kamala hoovinariruva akkana tullige nan tunne haki rasada holena harisabeku anisitu

Nanu : akkana tullu, hokkalu, sonta kiss madatidre akkana thullinindha thiliyaadha rasa baralu aarambhavaythu

Akka : idhakhanthe akka lo loffer idiot kanthri rascal heege madidhare sukhadalli saththu hogthene kano naanu ido ninna akkana andre Nina hosa hendati thullinalli ninna udhadha thunne haki ninna hendayannu Andre akkanannu dhengo… nanna porthi dheha nindhe… nanna thullinalli benki hathikondidhe ninna thunneyindha neeru haaki aariso antha innu eneno ketta ketta shabdha balasi nanna rochigebisidlu

Akka : lo bolimagane began hako nannida agatilla

Nanu : akka alla alla nanna sexy hendati Nina thullige keyyoke shuru maadla?

Akka : okay.
. kano. ninna thunne baroke nannadu kaytha ide kano.

Nanu : avalannu hasigeyalli malagiside. avala sontada kelage ondu dimbu itte. iga avala thullu nanna thunnegaaggi rasa bidutha kaytha ide.

Akka : haku

Nanu : yenanna hakabeku

Akka : ninge nachike illa.. Ganda alla Nana muddina tamma nanna bhavi pati.. ninna thunneyannu.. ee ninna akkana tullinalli haki sukha kodu” Avala sexy mathinda nange thadeyoke agilla.

Nanu : Naanu avala thodegala madye bandu nanna thunneyinda avala thullige savakasha halide

Swalpa samya bittu ruf ruf kuttoke start madide aa kobbida.. kama rasadinda jaruva nanna akkana tight thullalli nanna thunne “gasak” antha nuggi avala yoniya talakke badiyithu.

Avalu ommele joragi “ammmaaa….. aaaahhhhhhhhhhh…..” endu cheeridalu.

Nanu : nidhanavagi kuttoke start made matte

Akka : haaaaa…. ohhhh…… haaan……. haaaan….. haage mado….. uhhh.. mole cheepu…. hooo….. haage……. Naanu : enu….. hot… kane… ninna thullu….. mmmm…

Depaa : aa.. annaa…… hage… mado…. abbba… nange… ohhhh.. sukha…. haaaa.. ammm. ninna hodetaha…. Naanu : oh… ninna tight… thullu sukha kodthide kane…… Nannu avala mole aggag hisuktha, cheeputha kenne, tutigalige muddisuthidde. Omme naanu hodetha nillisi nanna thunne horage thegede. aga valu kopadalli bolimagane yake tagade hako sulemgane andlu

Nanu : matte akkana tulluge kuttoke start madide

Akka : haammm…. ohhhhh. haaaaa………. usssssss…….. shhhhhhhh. Sithkaara maduthiddalu. Akka : ohh… ninna……… thunne………… haaa….. mobile tower thara…. ide……. Haaa….. anna… nange ayasa aguthe…. uhhhh ohhhhh aghhh sssss ammmm apppppp yeeeeooooo

Nanu : hige 15 nimisha keyadu akka nange baratide

Akka : bido olagade ninna tunneya rasasinda nanna tullu pavana ayatu

Akkana matu keli full Josh li kutti kuttdatidde

Akka : haayyy…. nannadu…… amma… baro… hage agtha ide….. ohhhh… hage… joragi….. maadu….. haammmmm.. haaaaammmmmmmm… hhhhhhhhh.. sssshhhhh……

Nanu : jorragi keyata rasana pachak pachaka anta avala tullali chir chair anta bitte avalu aste rabasavagi rasana karidalu

Nanu : akkana hanege onda muttu kotte

Akka : nange return kiss kottu e jivanakke ista saku nange nan ganda nine agabeku nan jivandalli nanna nijavagi madve agu anta helidlu

Nanu : hu andu akka chikkamma, Nina friend asha hege ande

Akka : hey kalla avarigu mado aaae yen andlu

Nanu : nagata hu ande

Akka : chikkamma gottilla but asha avalu tumba naughty adale avala ganda avalanna asta sariyagi keyalla avaligu onda tunnel hudukatidale andlu

Nanu : NAA adenala

Akka : nana obbale sakagodilva ninge sulemagane andlu, nodona avalanna kelona hu Andre three some Madona andlu

Hage akka nanu Tabbi malakondvi

ಕ್ಯಾಥೆ ಚೆನ್ನಗಿ ಅನಾಸಿದ್ರೆ ದಯಾವಿಟ್ಟು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಾ ಬೆಲಗವಿಯಾ ಅರುಣ್

ಪುರುಷ : [email protected]

Comments:

Prshnthbl

Super aunty na hattilva innu

Please sign up or log in to post a comment!