ಆಂಟಿಗೆ ರಫ್ ಸೆಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು Part 1

Nanna hesaru manu nanu aunty ge madiddu mattu madta irodannu heltini aval name archana banglore aytu madve agi 1yr agide aste tumba young and slim agiddare nange karwar aytu hege avar jote sambanda aytu anta heltini

Nan instagram nalli aunty profile nodi msg madide. avlu madidlu hige msg ayta hoytu hage sex baggenu matu bantu aunty avr photo kalsbitru nange nodi tadkoloke aglilla atar hot slim idru nan enadru agli anta nanna tunnena photo kalse bitte 6.5 inch ide ha aunty avag abbaaaa nin nanna step maga agbekittu kano andlu nanu howdala kempu madtidde dina ande avag aunty hu agtiya step maga ninna dattu tagotini andru nanu khusiyinda nijana kelde hu uncle na opstini andru nanu helde dattu tagoloden beda nange 1 kelsa nodi alle bartene maneli room nalliddini ante ande avag aste tane nan nodte andru hige msg nadi 1 week aytu avar husband ge helidru dattu tagotini nanobna avnige kelsa nodi ella andru avag kelsa nodidru car show room nalli nan khusiyinda barte anta heli hode banglore ge……

Aunty bustand ge bandu nanna karkond hodru room hogi olgu hoka ba bega anta tunnege kai hakru hage olge elkond door haki ivattu 2 ralli ondagbeku aste 1 ninna tunne irbeku illa 2 nanna tullirbeku andru nange avar matu keli rocchigedde bega wash madkond bande face na astrolge aunty bed mele batte ella bicchi bili tullanna torsi agala kalanna madkond nanne nodta nagta idru nan nandu hoguda idrolge anta chediside baro magne nodu andru hage hogi tullige bayi haki kacchi kacchi nalige hakade aunty idella beda kano nanna hatra agalla uncle itarella madilla kano bido please andru nan bittilla hage kainalli tullige ruf anta 2 hodade amma andru leg shake aytu ondsala avag gottaytu ivrige ucche baratte anta (squirt) amele bega bega nanna batte ella bicchi bisae nanu avarmele ulta malkonde 69 position nalli nanna tunne avr bayige itte amma iatond hogalla kano andlu enadru madka nangottilla nange tullide saku ande ayyo poli ninu bidu ivattu nanna idtiya illa saystiyena anstide andru nanu hu nodi en madte anta ande tullanna kacchi charmana eldu eldu hakade avru bed na gatti hidadu eldadta idru bed mele hakiro bedsheet ella elita idru papa anta ansi eddu kelgade hode eno ellogtiya kelru ivag nanna tunnena ninna tulla nodbekala nive helidralla ande hage smile madi hu nan solalla andru hwda anta heli bed tudige elkonde nanna tunne tagond tullinamele hodade 2-3 sala amele ondesala haki talde ayyo ahaaa anta kiruchi bedsheet na bayige turkondlu adre nan matra bidlilla madtane idde ayyo bido nanna agtillano amma sheeeeit ahaaaa ummma omg antella nulita idru amele

Aunty maimele malkondu lip kiss kotte aunty nu nanna tindu bidotara madtidru molena adchi kempu madade amele eddu nanna ondu kalanna bedmele haki nontkondu hodiyoke shuru madade oddadta idru aunty kalella sheke agoke shuru aytu nange anstu ucche baratte ivag anta innu joragi hodade ruf tuf anta sound barta ittu nanna talli hakbitru aunty ucche harsbitru nange ivg anstu iga solsbodu ivaranna anta hage eldu kitchen karkond hode alle kallina mele kulskondu jadiyoke shuru madade aunty eno loafer itar hoditiya nanna ganda adru agidya 1 yr modle sukha sigtittalo anta joragi kugta idru nan helde jasti kugbedi pakkada roomina aunty ge kelidud ande avag ondu nimisha nilsu eno helte andru nan nilsi tunnena avar tullolge itkondidde avag helru nange aval mele doubt ide avlu ninna bega patayisi koltale anta gottu adke ninna strickt itkolona nange matra ninna tunne beku anta plan itgu adre ivag anstide avlu barli nannobla hatra agalla ninu nanna tullanna hardaktiya illandre ninna tunnege 1 tullella sakagalla andru aste tane aunty avrige nalene madte nivu karkond banni saku ande avru hubli kade aytu sakat gatti iddare ivr tarane dappa bili agiddare nange anstu ibru hegiddare nanna tunnena adrusta anta hodiyoke shuru madade hage etkond japta idde aunty joragi kugi kugi pakkad roomina aunty bandbitru door badita enaytu archana kugta idyala andru nan hodiyodu nilsi door hatra karkond hode door na badige bagsi nilsi alle madta door open madi mukha aste kansta idde enagia aunty jirale maimele bittu avrige ande hwda andru nan joragi hodiyoke shuru madade ivr sound barle illa nodidre 2 kaiyinda bayi katkondidru

Amele enu bevrta iddiralla andru enilla sheke aytu ande (nan barodra bagge aunty avrige helidru adke nan yarantella kelilla) avrige adru doubt barta ittu eno agtide anta sari nan hogte anta andru ha anta helidoor hakade adre avru vapas alle bandu kivi kottu kelta idru nanu aunty na alle malgsi hodiyoke shuru madade eno ninu avl alle iddag atara madoda nange tadkoloke agilla kano eno ninu andlu matte sotra anta kelde illa adella agalla andru tagolli hagadre anta heli ucche barotara hodadae ammaaaaaa ahaaaa shittttt fuck me antella andru nan matra stop madilla amele nanna hatra agalla sote kano ninna tunnege nanna tunne sotoytu bido andru nan bidoke nanna rasa barbekala ande madu ahaaa haku hodi hodi e sulena bidbeda matte yava gadsu beda nine saku nange ninna ille itkolte andru ha itkolli adkenu ande baftide nange en madli kelde olge bidu ninna tara magane hutli ninnatara tunnene barli andru haa aaaaaa anta heli karkonde tumbi horge bantu rasa aunty ninna karakondidakke sartaka aytu night aa aunty nu karite andru hwda kk maja maduva ande matte uncle en madudu ande sleeping tab kodona ande ha hage maduva nin poli kano kalla andru avag nanu aunty nivibru astond close aa anta kelde hu navibru sex baggene matadodu avligu ganda madalla ante papa maklu bekanta alta irtru ganda kudkond barta hage bidkanta andlu hagadre avnige sleeping tab beda bidu ande ha andlu aval name swati avlige madiddu part 2 nalli nodona kna bye msg madi instagram nalli kannada_sex_boy_bbc

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!