ಕಾಮದ ಹಸಿವು – Part 8

Hi i am krish.. Once again welcome back to ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. E katheya hindena bhagalu odilla odi amele edunna odi.. Arta agutte..

# ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. # ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. Part.. 2 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. Part.. 3 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. Part.. 4 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. Part.. 5 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. Part.. 6 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. Part.. 7

Edu part 8

Kathe odi sumne agbedi.. Kathe hegittu anta.. Comment madi tilse…

Ennu kathe ge barona..

Shana.. Matte avr appa, tamma.. Mooru jana chenngi denagdi….. Amele drinks madi.. Sahana malgudmele.. Appa, matte tamma avla tullu, tikana.. Chennagi dengi.. Rasa bettu.. Tunnena.. Tika, tull alli ettu.. Tabikondu malgirtare.. Sahana phone ge msg barutte.. Adre.. Avlu nodiralla…

Morning.. 8.30 ge shana ge yecchara agutte.. Ratri drinks madid rinda.. Avlge.. Tale novta erutte.. Avlu avla body na nodkontale.. Bettali.. Agi.. Avla tullu, tika dalli tamma matte appa na tunne erutte… Avlge yeno ontara sukada bhavne.. Mele yelolla hage eddu.. Ebbrunna yebbrustale… ebbru eddu.. avlan.. Tullu, tika dalli edda tunne na ache tegdu.. Alldsi, nigursi.. Matte turustare.. Avlu.. Haaaa hmmmmm ahhha..

S : yenro.. Ratri yella nan dengidra.. Enuu samadhana agilva nimge..

Tamma : yake.. Ninge suka bedva..

S : beku..

Tamma : matte time yavg adre yenu.. Keydad beku aste.. Anta keyoke shuru madtane..

Avr appa avla kalu yetti tika dengta ertine.. Tamma joragi. Tull keyta ertine.. Ratri tumbsida.. Rasa yella evara keydatakke.. Nore tara tullu, tika dinda ukke ache barta erutte.. Avlu… Hamma haaa ha ha ha ha ha ha.. Dengro.. Nan chennagi… Maja madro… Abba… Hage.. Ennu jorage… Ammmma anta ertale… Hage.. 3 jana 20 min dengadi.. Avala tullu tikake rasa tumbsi.. Mooru jana ottige snahan madi.. Room enda ache bartare…

S : appa nev hogi.. Tindi parcel tanni.. Nanu, tamma room yella clean madtive..

App : aythu.. Anta hordtane…

Tamma : akka yen figure nendu.. Anta hinde enda tabkontane..

S : lo swalpa hottu adru nan tullge rest kodro.

.

Tamma : ley akka tullu.. rest madta eddri.. tunne Rust edidu hogute.. Baa..

S : lo room clean madud mele yen adru madko.. Antale..

Tamma : akka bettale agi ebbru kelsa madana nen bodyna nodkondu.. Bega bega kelsa madtine pls..

S : sari aythu.. Nen yell keltiya..

Anta ebbru room clean madi.. Relax agta ertare. sofa mele. 5 min bettu tamma avla na kiss madta mole hiusukta ertane.. Avlgu mood bandu.. Avn tale na saruta.. Avna nalige joti.. Ata adta ertale.. tamma avlna hage yettkondu.. Bed room ge bandu… Avl na maligsi.. Kalu agla madi… Tullu nekkoke shuru.. Madtane… Avlu.. Haaaa ammmma hmmmmm anta avn tale na tullge ottikondu… Rasa bedtale… Avnu rasa yella nekki clean madi.. Avl baygi tunne kodtane… Avlu adunna chennagi.. Cheepi… Nan keyo raja antale.. Avnu yeddu.. Avlna doggy style alli baggsi.. Hinde enda tullige tunne haki.. Keyoke shuru madta ertane.. Hage avlna 10 min denta ertane.. Avlu ammmma haa ha ha ha ha ha ha.. Ammma ahhhha yesss anta rasa bettu.. Hage… Hage bed mele beltale.. Avnu avl mele beddu kuttige bennu yella kiss madta.. Hinde enda avl tullu jorage keyta ertane.. Adhe time ge avr appa bandu.. Romm olage bartare.. Ebbru appuna nodi..

S : baa appa nan dengri…

Appa : hooo avagle keydadoke shuru madidira..

Tamma : huu appa yako mood bantu.. Adukke dengta eddine nevu banni evlna dengona..

Appa : beda nange yako tunne urita eddi.. Swalpa rest beku.. Nenu chennagi keyi avl tull na..

Tamma : sari.. Appa nev rest madri.. Nanu e sule na dengi.. Rasa betti bartine..

S : hogappa rest madri.. Nem tunne nange importantu..

Tamma : hagadre nan tunne bedva ne nenge anta joragi keyoke shuru madtane…

S : haaaa haa ha ha ha ha ha ha.. Nange ebbru tunne nu beku… Chinna… Ammmma haaaa yen dengtiyo… Abbba…. Anta suka tagonta ertale….

Tamma avl na hage.. 30 min dengi.. Avl tull olage… Rasa bettu… Sustage beltare…. Ebbru.. Bettale agi room inda ache bartare… Appa sofa mele kuthu.
. Tv nodta ertare.. Avlu matte tamma daing tabel hatra hogi.. Tindi tinnoke shuru madtare… Avlu appunna karitale.. Adre avnu nandu aythu nev madi.. Anta.. Heltane… Ebbru tindi mugsi.. Bettale agi ne hall ge bartare…

Appa : yen dengadidu aytha…

S : huu appa.. evnu nange rest madoko bedalla anta avn tunne ge slow agi oditale…

Tamma : nod akka enjoy madoke sekud mele enjoy madbeku time waste madbardu… Antane..

S : appa avagle tunne uri andralla.. Yelli torsi.. Anta avna shorta kelage yeli tale..

Appa : nodu.. Hege kempugi agide anta..

Avlu adunna swalpa.. Allad si nigrusi.. mel charma na hinde tegdu… Adukke nalige enda kempugi.. Agiro tunne tudi mele.. Saruvta ertale… Appa kannu muchi… Isssss hmmmmm haaaa anta ertane.. Avlu hage 5 min madi.. Ondu ice cube tandu.. Tunne tude mele massage madta ertale… Avn ge haram anusta ertutte… Ice cube kargo vargu massage madta ertale.. Ice cube kargi hogutte… Avnge uri kammi agi cool agta erutte…

Appa : ega haram ansutta eddi.. Thanks..

S : thanks yake appa.. Nange yerdu tunne enda tullu, tika keyskondu.. Roudey agide.. Ella nan kayile eroke agalla appa..

Tamma : howda tulli.. Anta avl kundi ge ondu oditane..

Avaga gandana phone barutte sahana yeddu.. Mathadoke room ge hogtale.. Ondu.. 10 min admele.. Bartale..

Tamma : akka bare.. Nan nen tika keyibeku..

S : lo nan tullu tika.. Nodu.. Yestu.. Agla agide.. Jotige.. Kempugi.. Agide….

Tamma : nodu nan tunne agli nigrede..

S : aduken kelsa helu.. Yavaglu yeddi erutte..

Tamma : akka thade bande anta yeddu..

Kitchen ge hogtane… Matte bandu.. Avlna yettkondu.. Bed room ge hagtane.. Avr appa nu t shirt becchi avr hindene hogtane.. Tamma avlna bed mele malugstane…

S : lo nange tullu urita eddi kano.. Beda amele keyivante bedu..

Tamma : ley akka nenge uri kammi madtine nodu..

Avn fridge inda ice cream🍦🍦 family pack tartane..

S : edunna yavg tando.. Yappa yen yeno madta ediya madko hogu antale

Tamma : Neni ne tandide.
. Kane..

Avr appa avlge lip kiss madta.. Avla kuttige, mole yella nalige haki nekta ertane.. Avlu.. Hmmmmm haaaa anta avna tale na sarvta ertale… Tamma tandiro.. Swlpa ice cream na avla tull mele hak tane… Avlge.. Benki mele tanneru hako tara hagi.. Avla tullu cool agutte avlu.. Haaaaaa hmmmm yen madta ediyo.. Ammmma tannugi agta eddi.. Anta sonta na yetti yetti kodta ertale.. Tamma.. Tull mele ero ice cream na 2 berlalli yetkonddu.. tull olage haki keyioke shuru madtane.. Avlge.. Tull olage yella cool agta erutte.. Adralli yeno ontar suka.. Avlu.. Issss hissss haaaa hmmmm anta ertale.. Hage 5 min admele avlu rasa bedtale.. Avr appa.. Tunne mele swlpa ice cream haki… Avlge tunne cheepoke heltane.. Avlu adunna baygi hakondu chennagi.. Cheepta ertale.. Tamma tullinda berlu tegdu… Avl ondu kal na bujjud mele hakondu.. Tull mele ero.. ice cream Tunne enda yettkondu.. Tull olage tunne turustane.. Avlu… Haaaa hmmmmm antale.. Tamma avl tull na jorage keyoke shuru madtane.. Avlu.. Tull olage.. Cool agta erutte.. Jotige.. Besi nu agta erutte.. Etara suka.. Avlu yavattu tagondu eralla… Haa ha ha ha ha ha ha.. Ammaaaaa abbba yen keytiyo.. Keyi… Ennu joragi… Haaaa fuck fuck… Anta ertale.. Tamma avla tulli na alke haki joragi keyta ertane.. hage 5 min admele. Avr appa tunne bedus kondu… tamman ge keyodu nilosoke hele. ice cream tagondu.. avla tullu olage.. hakki tumbstane.. amele.. Avlna mele yelkondu.. Tull ge tunne haktaki keyoke shuru madtane.. Avlu.. Avn baygi.. Mole turki.. Cheepus konta ertale… Tamma… Ennu swalpa ice cream na tagondu.. Tika ke tumbusi hindi enda avla tikke tunne haktane.. Avlu.. Haaaa fuck fuck me harder baby.. Hmmmm huuuu hioooo.. Yessss anta ertale.. Kelaginda avr appa avl sonta hidkondu.. Speed agi.. Avl tullu keyta eddri.. Tamma hinde enda avl tika na keyta ertane.. Avlge.. Ice cream.. Cool na suka, jotige tullu, tika na ottige dengta ero suka.. Adrallu erdu.. Ottige.. Avlge suka tadkolloke agde.. Kannu mucchi… Haaa haa hmmm ammma keyiro… Nan makla keyri.
. Nan ebbru… Olley.. Betti sule tara denga ta eddira… Abbbba yooo.. Hmmm haa ennu chenngai dengro… Haaaaa… Hage… Hage.. Ennu joragi… Abbba anta ertale…

Tamma : nen anta sexy sule eddre…. Yargadru… Sumne eroke agutta.. Anta keyta ertane..

S : ondu nimsha na bedale.. Dengta edirallo… Ammmmma haaaa ahhha yesssss hmmmmm haa ha ha ha ha ha.. Anta ertle..

Hage… 30 min… 3 jana dengadi… Avl tika, tullu rasa tumbi.. Ice cream joti.. Rasa olley.. Paste tara tumbi ache barta erutte.. Tamma adunna tunne yeeti.. Avl bayige kodtane.. Avl ge.. Ontar taste… Adru.. Chennagi.. Cheepi.. Sust agi malug tare…. Ondu 3.30 ge mooru jana yecchara.. Agtare..

Avlu yeddu… Avl phone na alli tabel mele clean agi.. Bed kano tara ettu.. Bandu..

S : lo nan vedio record madta eddine nan dengro.. Antale..

Appa matte tamma kushi agi… Avl na chennagi.. 1 hour dengtare.. Amele.. Avlu..

S : lo nan mobile tagond baaa… Nodona henge denidira nana anta nodana.. Anta tamma ge heltale..

Tamma tabel mele ettiro phone tagondu.. Nodi..

Tamma : ley akka edu.. Recording agilla.. Vedio call agide.. Anta shick alli heltane..

Appa matte sahana ebbru.. Shock agi.. Phone eskondu.. Nodi.. Shock agtare..

Vedio call yar ge hogittu..? Yake 3 jana shock adru..? Anta next part alli heltine.. Kathe odi sumne agbedi.. Kathe.. Hegittu.. Anta comment madi tilsi….. Kathe esta agidre comment madi ella mail madi tilse…

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!