ಕಾಮದ ಹಸಿವು – Part 4

Hi i am krish.. Welcome back to ಕಾಮದ ಹಸಿವು part 4…. Nana hale part 1, 2, 3 ge olley response banddide thanku one and all… Edara hindena kathe galu odilla andre odi..

# ಕಾಮದ ಹಸಿವು # ಕಾಮದ ಹಸಿವು… Part 2 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು… Part 3

Hege support madi anta kelkollta… Ennu kathe ge barona….

Sahana Avra appana kayli denguskondu malgiddlu… Rattri.. Avl appage… 3.30 ge yechhara agutte… Tunne enna avl tull alli ettu malgidda adu.. Nigure.. Avla tulla alli ettu… Avr appage mood bandu… Avla bennige ondu kiss made nidhanukke sonta adustane…. Avla tull alli avna rasa eddrinda… Smooth agi hoge barta ettu… Ondu 5min hage keyd mele avligu yeccahra agutte…

S : yen appa nidde madilva.. Agle nan tull na keyita eddira…

Appa : huuu nin anta appsare tulli nan pakdalle malgir bekadre… Nidde hege bartutte.. Anta avl mole esuktane…

S : yella nimde appa yest adru keykolle.. Nange nidde barta eddi..

Appa : aythu nin tulluge evattu aythe.. En mele yavaglu keyitane ertine.. Nodu..

Anta joragi keyoke shuru madtane… Avlu.. Ayooo abbbba hmmmm ahhha haa haaa haaa haa appa nidde madoku bedal vall neevu… Sari banni keyri… Nim ase tiruskolle… Anta yeddu.. Nayi tara neltalle… Avr appa hinde enda… Tullge tunne turse… Speedagi.. Keyoke start madtane.. Ayooo amma nan tullu hoytu.. Hard.. Hoythu… Appa nidhana… Ammmma… Hmmm haaa huuuu. Haa haa haaa anta maja tagonta keyiskonta ertale… Avr appa avla mele baggi bennige kiss madta… Avl mole hissukta… Hinde inda chennagi denta ertale… Avla ammmma haaa bantu appa nandu bantu…. Anta rasa bedtale avr appa ennu out agiralla. hage. 20mi dengi…. Amele avlu sust agi beltale… Avlna yebbsi.. Avnu malkontane… Avlu mele bandu.. Tunne cheepi…. Tullu olage.. Bedtale… adu tull olage.. Tala muttutte.. Avlu.. Yegre yegre… Keyikonta ertale… Avla molle aldta erutte… Adunna avnu hiske… Avlna bagsi kiss madi… Mole cheepoke shuru madtane.. avlu…. Apppa… Yen suka… Kodtira… Abbba hmmmm haaa haaa haaa hmmmm anta ertale… Avlge rasa bandu sust agutte… Avr appa avla.

. Sonta na kayi enda ghatti yagi hedidu… Kelaginda spoedagi keyioke start… Madtane… Avlu…. Amnma haaaa ammmmm hiuuuu ohhhh myyyy goood… Harire nan tullna appa… Hardaki adunna isssss haaa haaa haaa hmmm hmmmmhmmm anta suka tagonta ertale… Amele.. Avlna kelgi malugsi avr appa mele bandu… Missionary position alli denta ertine… Avla lip lock madkondu… Denta ertane… Avnigu baro tara hagi… Avla yeli tullina alakke avna rasa bettu… Achhe tagitane… Avlu beda appa nem tunne nan tull olage erli… Nan ha feel beku antale.. Sari anta avlana munde inda tabbikondu avla tull olag tunne ettu relax agta ertare… Aga

Appa : thanks sahana nan arta madkondu nan ಹಸಿವು nigsidke… Anta hanege muttu kodtane..

S : Erli bedi appa.. Ebbru.. ಹಸಿವು teride… Navu bere yar hatrno denguskondru… Problem.. Barutte adre… Nam maneli.. Adre yargu doubt baralla… Jotige safety.. Hage… Yest sali bekadru.. Sex madbahudu… Alva appa..

Appa : howdhu… Adu nija.. Safety first speed next… Namavre adre.. Vishya achhe hogalla jotige yavg bekadru.. Sex madi suka padi bahudu.. Adre nanu nen tulli alli rasa betnalla..

S : don’t worry appa i pill tagontine adu yavglu nan jotile tartine bcz yavga sex mdoke chance sigutto gotiralla… So adukke carry madtine…

Appa : super kane ninu… Yen tullu… Gym ge hoge olley figure maintain madidya… You so hot…

S : niv aste appa estu vaysu adru… Nim tunne takathu kammi agilla… Node…

Appa : adu hage kanamma… Olley food, exercise maduddre… Stamina eddi erutte…

S : appa nange ennod sala keyitira… Yako.. Ase agta eddi…

Appa : astena baa nan 7 inch tunne ge nene rani en mele nin yavg keludru nan tunne ready agirutte baa nan tulli..

Anta avla mele biddu kiss madkondu… Mole hisuktha… Avla tullige kiss kottu… Tunne tulli eddrinda adunna ache tigdu matte olage turustne… Avlu…. Hmmmm abbbbbb huuuuuu haaa hhaaaa anta.. Suka tagonta ertale… Avnu avlge nodu nin tullu yestu agala agide.. Antane howdu appa nim anta tunne olage hodre hage agodu… Joragi keyri appa nan tullna ammmma hmmmm haaaa haaaa haaa ahhha hhaaa oooo hmmmm anta rasa bedtale.
. Hage avlna 20 min dengi… Tull alli rasa bettu sustage malkontane… Avligu samdana agi tabbkondu ebbru malugtare…

Morning 8. 30ge ebbru yecchara agutte.. Ebbru yeddu.. Bettale obbru obbru nodkondu nachike enda.. Smile madtre… Room fullu avra rasada vasane jotige.. Bed mel hadaa rose petals smellu.. Romantic agi erutte..

S : appa nan snahna madbeku… Nodi… Nim rasa nan tull alli tumbi eddi yella clean madbeku.. Nivu.. Fresh up agi..

App : Your so sexy chinna… Baa ebbru ottige snahana madona..

S : bedappa nivu snahna madoke bedalla anta yeddu bed enda elitale..

Appa : erli baa nin tullu nande alva nane alva tull alli rasa tumbsiddu.. So nane clean madtine..

Anta avlna yettkondu.. Bath room ge hogtale.. Ebbru obbru mayi ujjkondu… Suka tagondu… Shna mugsi achhe bartare… Avlu batte akolloke.. Hogtale.. Avr appa.. Bra, kacha hakbeda… Antane… Avlu.. Sari appa anta kiss kottu.. T shirt matte Skirt haktale… Avnu hogi.. Ready agi.. tindi taroke.. Hogtane… Avlu.. Avla room, kitchen, daining tabel… yella clean madi.. Ache bartale… Alli halu matte paper erutte… Tagondu.. Coffe madi.. Paper odta ertale ashtrale.. Door bell agutte.. Yeddu door open madudre… Sahana tamma bandirtane..

Tamma : yen akka elle surprise agi bandidya.. Heli ella..

S : ella kano enna nene bandi.. Hegidya nin hendti hegidale..

Tamma : ebbru super agi eddive.. Avlgi 3 months ante adukke appagi hele hogona anta bande…

S : howda congratulations.. Nenu appa agta eridukke.. Appa hotel ge hogidare..

Tamma : howda.. Sari.. Nan mele bartine..

Anta hordtane… Ond 10 min admele avr appa bartane… Avlu yella heltale… Sahana sweet madoke anta kitchen ge hogtale… Avr appa door lock madkondu… Bandu.. Avlna hinde enda tabbkondu.. Mole hiskoke shuru madtane.. Avlu… Appa ennu sakigilva nimge… Bedi… Ammma hmmmmm haaaa isss nan mathe yell keltira… Abbbaaaa hmmmm anta narulta ertale… Avr appa avla skirt melakke yetti… Avn tunne ge yenjalu haki… Tull olage elustane.
. dengoke shuru madtane.. Avlu… Hmmmmmm huuuuu hooooo appa pls bedi kelsa eddi… Haaa haaaa haa haaa haa anta ertale.. Avnu… Kelsa amele madu nange… ಹಸಿವು agta eddi nen tull du…. Tago tago anta hinde enda joragi keyioke start madtane… Avlu.. Appa yar adru bandre… Haaaa haaaa haaa hmmm haaaaa.. Avnu yaru baralla tulli… Nan tunne ge nen tully super fit agide… Avlgi rasa barutte… Avnu hage.. 20 min nillkondu keyidu… Avl tull alli rasa beettu… Avlige kiss madtane..

S : Samadana aytha… Nem tunnege ega hogi.. Hall alli coffe kudita erre…

Appa : huuu aythu…

30 min admele.. Avl tamma sweet tagondu.. Bartane..

Tamma : hi appa nevu tata agta eddira…

Appa : wow yenta olley news kotte…

S : tagolu nanu sweet madiddine.. Manege tagondu hogu…

Hege yellaru harte hodu… Tamma manege hogtane… Matte phone maddi nan hedtina tavru manege bettu bartine appa bye appa, bye akka anta heli phone cut madtane…

Amele ebbru tindi mugsi.. Ache suttadoke hogtare… yella kade suttade uta madkondu… Barbekadde.. I pill matte condom tagondu manege vapus agtare… Ebbru gu yeno athhura… Bandu… Door lock madi… Swalpa relax agi..

Appa : sahana… Nange nen tika keyibeku anta ase..

S : beda appa nange tull matra keyiri.. Saku..

Appa : tika dalli sigo maja bere ond sari keyiskondu nodu nene beku beku antiya…

S : sari nem esta appa adre novu madbedi.. Pls..

Appa : sari novu madlla..

Anta avla batte yella becchi… Kiss made, mole yella kacchi… Tullge berlu bettu… Tull yella nekki… Avlna nayi tara baggai… Tika nekkoke shuru madtane… Avlu… Hmmmmm huuuuu yissss… Ammmmma… Anta ertale… Avla tika kake.. Lotion achhe… First ondu berlu bettu hinde munde madtane avlu… Hmmmmm haaaaa… ammmma…. Issss hoooo anta ertale… Avnu hage.. 2 berlna bedtane… Avlu… Ammmma ayoo appoppa hmmmmm haaa haaa haaa haa ahhhha… Avnu yeddu avl baygi tunne kodtane.. Avlu chennagi chhepi.. Yenjalu.. Hachtale… Avnu tunne hidkondu.. Avla tika hatra tartane..
Avlu.. Apppa novu madbedi plss.. Antale.. avnu tuune na nidhanakke.. Olage bedtane.. Adu 1 inch matra hogute avlu appa novu.. Agtilla bedi plss andru kelalla… Modlu novu agutte amele suka siguyte swalpa tadko anta avlna hindi enda bayi mucchi ennu swalpa taltane adu arda tunne olage hogutte… Avlo joragi… Alutta…. Avna kayi berlna kachtale… Avnu bedali.. Ennu joragi sonta teltane.. Addu full olagi hogutte… Avlu ammmma anta alta kirchtale… Avnu 2 min yenu maddale.. Hage ertane… Avlu.. Amele sumne agi.. Nidhanukke madi appa antale… Avnu tunne achhe tegdu.. Tull olage, tunne mele yella loation ache.. Nidhanukke olage bidtane… Avlu… Ohhhhhhh myyyyy gooooooodddddd…. Hmmmmmmmm hooooooooo… Anta ertale… Ega avnu… Slow agi sonta adsoke shuru madtane… Avligu novu kammi agi… Suka baroke shuru agutte… Haaa haaaa haaaa hmmmm hmmmm haaaa dengi appa nim maglu tikana dengi ase tiruskolle… Haaa haaaa hmmmm haaaaa haaaa haaa anta ertale… Avnu… Slow agi 5 min tika keyidu… Ega swlpa speed agi keyioke shuru madtane… Avlgi… Loka ne martu sukadalli telta ertale… Haaa haaa haaa haaa hmmmmm ayooo nan tika abbbba keyri apppa ennu joragi keyiri…. Nan tikana… Haaaa haaaa fuck my ass baby… Fuck me.. Fuck fuck… Haa haa haa ha ha ha ha ha ha. Anta suka tagonta ertale… Avl tika tight ettu so 20 mi ge avnu out agi rasa yella tika ke bedtane betti tunne achhe tagitane… Avna rasa tika tumbi ache barta erutte.. Avla tull alli agle rasa totte ekta erutte…

S : appa swalpa nan tullnu vicharse…

Appa : adunna hege bedtine… Baa

Anta avlna malugsi… Tullna ondu 20 min keyidu… Rasa avla tullina alakke beetu pakka malugtane… Ebbru chennagi bevttu.. Hogirtare… Ondu 2 hours rest madtare…

Sahana ge yecchara agi.. Wash room ge hogoke hogtale.. Adre avlge nediyoku agta eralla.. Avr appana yebbsi.. Help tagondu.. Washroom mugsi achhe bartale.. Bandu time nodudre.. Ennu 10.50 agirutte.. Aga..

S : nodi appa nan kayli nediyoku agta ella hange tika keyidera..

Appa : sorry chinna tade bartine

Anta yeddu fridge ice cubes tandu avla tika da toot ge ujjta ertane.. Avlu…

S : Hmmmmm haaaa appa ega uri kammi agi.. Haram anusta eddi..

Appa : nim ammanege tika keydaglu… Hege madiddi bellage ashtralli novu sari hogittu…

S : howda ammana dina tika keysikonta eddra..

Appa : avlge dina ratri tika keyibekittu… Ella andre.. Tullu keyiskonta erlilla gotta..

S : howdhu appa tika keyikdrlli ero suka yenu anta evattu gottaytu.. Thanks appa.. Love you..

Appa : erli bedamma jeavndalli yella tara sukanu anubahisa beku.. Ennu nodu nenu ero astu dina yent yent suka kodtine anta….

S : kodi appa… Nan tullu, tika… E full body ne nimdu.. Yest adru suka bachkolli… Nangu suka kodi…

Ashtallli ice kargi chikkdagi… Avla tikada tuttige jari olage hogugutte… Avlu… Tutu kachkondu.. Hmmmmm isssss olage hatiro… Benkige… Tanniro bedange aythu… Woooooow… Hmmmmm olage yella tannuge agta eddi appa isssss yessss anta feel madta ertale… Avn ge matte tunne nigure… Avl tull mele ujjoke shuru madtane…. Avlu… Issssss hooooooo ammmmma erdu kade suka… Abbbbba anta rasa bedtale… Avnu.. Tull olage tunne turse… Keyioke shuru madtane…. Ammmmmm haaaa haaa haaaa haaa anta suka tagonta ertali…. Avnu swaloa speed agi… Keyidu… Kelge malgi.. Avlna mele yelkontane…. Avlu tika kke tunne ettu.. Kelge elitale.. Tunne avla tikda allake ogutte.. Avlu hmmmmmmm haaaaaaaaa ammmmmmma hooooo anta slow agi tika na yeeti yetti keyikonta ertale… Avnu avl na bagsi mole na bayali akondu chhepta ertane… Avlgu… Tulla inda rasa baroke shuru agutte… Haaaa hhhaa haa haa haa ant narulta rasa bedtale…. Sust agi… Avn mele beltale avnu avlna kelgi malugsi missionary position ge banndu 2 min tull na keyodu 2 min tika keyodu… Madta majja madta ertane… Avlu… Haahaa haaa hmmm yesss fuck me daddy…. Hoooo hmmm issss.. Yeahhhha fuck fuck anta narulta ertale… Avnu konge rasa baro tara agi… Tikkana 2 min jorage keyidu… Tulli nandu rsa bantu anta helta avla tika allake rasa bedtane… Ebbru.. Mukkdalle suka tumbi.. Tabbi kondu hage malugtare…

Morning 6.30 ge ebbru gu ecchara agutte sahana na. 1 round tika, tullna keyidu… Avla tullge rasa tumbsi… Ebbru fresh up agtare.. Ebbrigu bore agutte…. Yen madodu… Anta yochne madta erbekadre… Sahana phone ring agutte…

Munde yen aythu.? Yar phone madiddru.? Anta next part alli heltine… So kathe esta agiddre… Comment madi., nim ಅನಿಸಿಕೆ…. ಅಭಿಪ್ರಾಯ na mail madi… tilse.. Hege support madi… Love you all..

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!